พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 46
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 46
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทร.035-610714-5 โทรสาร.035-610709
e-mail : tnsuatg@tnsu.ac.th